Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Plačilo vrtca

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, 93/15 in 59/19) in na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk

(Uradni list RS, št. 79/18– UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog

Osnovne šole Žužemberk na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel

S K L E P 

o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 

1. starostno obdobje

(1-3 leta)

2. starostno obdobje

(3-6 let)

526,57 EUR426,67 EUR

Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja v Vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 2,30 EUR/dan.

Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2023 dalje.

Za lažje razumevanje določanja višine plačila staršem, smo v nadaljevanju zapisali nekaj osnovnih podatkov na osnovi ZUJPS-a:

 • Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.
 • Starši lahko na enotni Vlogi za pridobitev pravic iz javnih sredstev uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.
 • Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Obrazec za sporočanje sprememb so dosegljivi na spletni strani vrtca, na spletnih straneh centrov za socialno delo, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah in papirnicah.
 • Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v primerjavi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče.
 • Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za  celotno obdobje otrokovega obiskovanja vrtca.  
 • Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
 •  Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. (32. člen Zakona o Vrtcih, veljaven s 1. 9. 2021)
 • Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa (100%), v katerega je otrok vključen.
 • Starši, katerih otroci se všolajo in v vrtcu ostajajo mlajši otroci, so dolžni v mesecu izpisa na center za socialno delo javiti datum izpisa starejšega otroka iz vrtca z Obrazcem za sporočanje sprememb.
 • Starši morajo centru za socialno delo na posebnem obrazcu sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do znižanega plačila vrtca v osmih dneh od dneva, ko je nastala taka sprememba ali so zanjo izvedeli:
  • sprememba občine stalnega bivališča,
  • sprememba števila oseb ali upravičencev – npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt,
  • izguba ali začetek prejemanja periodičnih prihodkov,
  • izpis iz vrtca.

Obrazci za CSD – vloga za znižano plačilo vrtca 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih_sredstev

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev_priloga z navodili za izpolnjevanje

Obrazec_za_sporocanje_sprememb_podatkov_pri_pravicah_iz_javnih_sredstev

Interni obrazci vrtca v zvezi s plačilom obveznosti

Obrazec Soglasje Trajnik Izpolnjen obrazec posredujte v računovodstvo ali na sedež vrtca.

vloga za prejemanje računa v elektronski obliki Če želite račun prejemati v e-obliki in ga plačevati preko e-banke, izpolnite spodnjo vlogo in jo posredujte v vrtec.

vloga za plačilo oskrbnin za več otrok iste družine na skupni položnici Če starši želite plačevati oskrbnine za več otrok vrtca na eni položnici, izpolnite vlogo in jo posredujte v vrtec.

(Skupno 2.382 obiskov, današnjih obiskov 1)