Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji vrtca starši vsako leto dobijo z informativnim listom, ki ga prejmejo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, ko imajo možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • strokovna predavanja
 • Šola za starše

Program roditeljskih sestankov v šolskem letu 2022/23

Zap. št. Vsebina Datum Izvajalec
1. Uvodni RS – Predstavitev prednostnih nalog, LDN oddelkov

28. 8. 2023

  7. 9. 2023

vzgojiteljice
2. Skrb za lepe in zdrave zobke. 1. 2. 2023 ZVC Novo mesto
3.

Zrelost otroka ob prehodu v šolo 

(za starše šoloobveznikov)

18. 1. 2024

Jurček 17.00

T. Fabjančič, vzgojiteljice Miškolini, Ribice, Metulji
4.  Pomen branja, ga. dr. Sonja Pečjak 1. 2. 2024

OŠ Žužemberk

17.00

5. Priprava na letovanje (oddelki Ribice, Metulji, Miškolini) april 2023 vzgojiteljice
6. Uvodni sestanek za starše novincev

6. 11. 2023

27. 2. 2024

Tanja Fabjančič
7.

Šola za starše: Predavanje z vzgojno vsebino

                        Vzgoja za samostojnost

 

9. 1. 2024

27. 2. 2024

 ob 16.30

Tanja Fabjančič

 

Individualne oblike sodelovanja:

 • pogovori s svetovalno delavko vrtca ob vpisu otroka v vrtec,
 • individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka,
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečne pogovorne ure (naš cilj je najmanj dva stika letno s starši vsakega otroka),
 • individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca,
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku,
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih.

Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2022/23

Vzgojiteljica Skupina Termin Ura Prostor
Polžki Mateja Pibernik 3. sreda v mesecu od 14.00 do 15.30 igralnica Sovice/kabinet
Medvedki Mojca Obrstar 1. torek v mesecu od 14.00 do 15.00 igralnica Sovice/kabinet
Ptički Katja Hribar 1. četrtek v mesecu od 14.30 do 15.30 igralnica Sovice/kabinet
Mucki Milena Turk 2. sreda v mesecu od 14.00 do 15.00 igralnica Sovice/kabinet
Zajčki Katarina Nose 2. ponedeljek v mesecu od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice/kabinet
Mravljice Zdenka Blatnik 3. torek v mesecu od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice/kabinet
Miškolini Katja Konte 3. ponedeljek v mesecu od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice/kabinet
Ribice Mateja Kuhelj 2. četrtek v mesecu od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice/kabinet
Čebelice Mateja R. Silič 4. sreda v mesecu od 14.00 do 15.00 zbornica
Pikapolonice Mateja Mišmaš 2. torek v mesecu od 14.00 do 15.30 zbornica
Miške Klavdija Kužnik 2. sreda v mesecu od 14.00 do 15.30 zbornica
Metulji Jožica Štrasberger 3. sreda v mesecu od 14.00 do 15.30 zbornica

Termin pogovornih ur je lahko iz objektivnih razlogov prestavljen, o čemer vzgojiteljice starše informirajo z obvestilom  na oglasni deski oddelka ali preko eAsistenta.

Neformalne oblike sodelovanja: 

 • skupne prireditve,
 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,
 • obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),
 • obiski družin na domu,
 • skupni izleti,
 • spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

(Vse dejavnosti bodo realizirane, če bodo dopuščale epidemiološke razmere.)

Program srečanj s starši za šolsko leto 2022/23

Pri vsebini srečanj bomo dali poudarek gibalnim vsebinam in gozdni pedagogiki.

Informiranje staršev

Starši so o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah informirani preko:

 • LDN Vrtca in predstavitve LDN posameznih oddelkov na uvodnem roditeljskem sestanku,
 • pisnih sporočil o tekočem delu, o življenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini:
  • pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi,
  • na oglasnih deskah za starše,
  • preko zgibank, in pisem za starše (junij, avgust),
  • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani,
 • ostalih informacij za starše: vabila, obvestila, cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red dela v oddelkih, zapisniki sveta staršev, pravilniki, …
  • na oglasnih deskah za starše,
  • individualno s pisnimi obvestili,
  • individualno – ustno obveščanje,
 • zloženk
  • september: Informativni list,
  • teden otroka: “ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI” (ZPMS),
  • oktober: Otrok, branje, odrasli (društvo Bralna značka).

Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah poteka preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
 • predstavnikov Sveta staršev,
 • osebnih pogovorov,
 • skrinjice za predloge,
 • skupnih srečanj,
 • anketnih vprašalnikov ob koncu šolskega leta.
(Skupno 791 obiskov, današnjih obiskov 1)